Cilj
Sticanje svih neophodnih znanja za izradu i proračun pneumatskih i hidrauličkih instalacija. Prikaz svih simbola za obe oblasti. Upotreba hidrauličkih i pneumatskih komponenti kao pogona savremenih mašina u različitim oblastima tehnike. Upotreba pneumatike kao fabričkog energenta. Propisi i standardi za izradu centralnog pneumatskog razvoda.
Ishod
Na kraju ovoga kursa student bi trebalo da bude sposoban da tumači pneumatske i hidrauličke šeme. Da je sposoban da projektuje pneumatske mehanizme i elektro pneumatske sisteme za sinhronizaciju rada mašina. Takođe bi trebalo da može da projektuje hidrauličke mehanizme tj. Pogonske sisteme mašina i aparata.
Sadržaj teorijske nastave
Uvod u hidrauličke i pneumatske sisteme, Način rada i različite koncepcije hidrauličkih i pneumatskih cilindara - Konstrukcija pneumatskog cilindra kao osnovne komponente pneumatskih mehanizama, Pneumatski i hidraulički razvodnici - Prikaz konstrukcije i načina rada pneumatskih i hidrauličkih razvodnika kao upravljačke komponente cilindara, Priprema vazduha, Dodatna i prateća oprema, Standardna regulacija brzine cilindra, Simboli u hidraulici i pneumatici, Proporcionalna tehnika - proporcionalni ventili protoka i pritiska, Vakuumska tehnika - različiti načini proizvodnje vakuuma: pomoću vakuumskih pumpi, ejektorskih aparata, Proračuni kod hidrauličkih i pneumatskih mehanizama i instalacija, Primeri primene hidrauličkih i pneumatskih mehanizama i instalacija.