Kurs je namenjen studentima smera Teorijska i eksperimentalna fizika i nadovezuje se na predmet Statistička fizika 1. U kursu se proučavaju osnovni koncepti, zakoni i metode ravnotežne statističke fizike, sa ciljem da se studenti osposobe za analizu jednostavnijih modelnih sistema sa velikim brojem stepeni slobode, posebno kondenzovanih sistema. Stečena znanja predstavljaju neophodnu osnovu za praćenje naprednijih kurseva, kao što su fizika faznih prelaza, fizika kondenzovane materije, magnetizam itd.