1. Увод: класификација аналитичких метода, врсте инструменталних метода, инструменти за анализу; 2. Инструменти за оптичку спектроскопију: компоненте оптичких инструмената, извори зрачења,селектори таласних дужина, радијациони детектори; 3. Увод у молекуларну ултравиолетну, видљиву и блиску инфрацрвену апсорпциону спектроскопију: основни појмови, квантитативни аспект апсорпционих мерења, врсте уређаја за апсорпциона мерења, примена апсорпционих мерења; 4. Дифузна рефлексиона спектроскопија; 5. Увод у молекуларну флоресцентну, фосфоресцентну и хемилуминесцентну спектроскопију: теорија флоресценције и фосфоресценције, инструменти за мерење флоресценције и фосфоресценције; 6. Атомска спектроскопија заснована на пламену и електротермалној атомизацији: врсте и извори атомских спектара, пламена атомизација,  атомска апсорпциона спектроскопија, пламена емисиона спектроскопија; 7. Инфрацрвена апсорпциона спектроскопија: теорија инфрацрвене спектроскопије, инфрацрвени извори и детектори, инфрацрвени уређаји; 8. Раманова спектроскопија: теорија, инстументи и примена Раманове спектроскопије; 9. Спектроскопија заснована на нуклеарној магнетној резонанци; 10. Спектроскопија X – зрацима: флоресцентне, апсорпционе и дифракционе методе; 11. Масена спектрометрија; 12. Eлипсометрија; 13. Електронска емисиона спектроскопија: спектроскопија фотоелектрона добијених X – зрацима, спектроскопија фотоелектрона добијених UV зрацима, Оже електронска спектроскопија; 14. Сканирајућа електронска микроскопија и трансмисиона електронска микроскопија; 15. Атомска микроскопија и сканирајућа тунелна микроскопија;