Cilj kursa je da obezbedi studentima master studija viši nivo razumevanja fenomena u fizici elementarnih čestica. U prvom delu kursa se kroz teorijsku nastavu detaljnije predstavljaju fenomenološki aspekti Standardnog modela elementarnih čestica i interakcija koje deluju među njima, dok se u drugom delu kursa predstavljaju najvažniji aspekti eksperimentalne fizike visokih energija. Kurs uključuje kako računske vežbe i izradu domaćih zadataka, tako i praktične računarske vežbe (u vidu korišćenja savremenih alatki za fenomenološke i eksperimentalne studije u fizici elementarnih čestica (FeynRules, Madgraph, Delphes, GEANT, ROOT, itd.).