• Fizička hemija je kurs koji se odvija u toku jesenjeg semestra na 1. godini studija, za studente Biološkog fakulteta. Kurs uključuje predavanja i laboratorijske vežbe, a fizičkohemijske oblasti koje se na kursu obrađuju su: Hemijska termodinamika, Hemijska kinetika, Radiohemija i nuklearna hemija i Elektrohemija, kao i osnove i principi na kojima počiva Fizička hemija. Krajnji ishod ovog kursa je osposobljavanje studenata za rad u laboratoriji, samostalno izvođenje eksperimenata, prikupljanje, obrada, analiza i interpretacija eksperimentalno dobijenih podataka, kao i njihovo tabelarno i grafičko predstavljanje uz određivanje greške i pouzdanosti merenja.