• Особине гасова: идеалан гас, реалан гас.
  • Кинетичка теорија гасова: основне једначине кинетичке теорије гасова, Грахамов закон, Максвел-Болцманов закон расподеле брзина.
  • Равнотежна термодинамика: основни појмови и нулти закон термодинамике, први закон термодинамике, термохемија, други и трећи закон термодинамике, функције Хелмхолца и Гибса, хемијски потенцијал.
  • Хемијска равнотежа: термодинамика повратне реакције гасова, константа равнотеже, утицај притиска и температуре на константу равнотеже, термодинамички услов хемијске реакције и константа равнотеже, хемијска равнотежа у хетерогеним системима.
  • Равнотежа фаза: услов равнотеже фаза, Гибсово правило фаза, фазни прелази по Еренфесту, равнотежа фаза једнокомпонентних система.
  • Раствори: Гибсова енергија мешања идеалних гасова, идеални и идеални разблажени течни раствори, одступања од идеалног понашања, фазни дијаграми температура, делимично мешљиве течности, немешљиви раствори са заједничким растворком.
  • Хемијска кинетика: брзина, ред и молекуларност хемијске реакције, механизам реакције, сложене реакције, кинетика реакција у растворима.
  • Електрохемија: електролитичка ћелија и галвански елемент, електромоторна сила, електродни потенцијал, Нернстова једначина, теорија електролитичке дисоцијације, проводљивост електролита, Фарадејеви закони електролизе.