Садржај курса је политичка историја света у 20. веку. Тежиште је на историји Европе као простору најзначајнијих процеса који су обележили савремено доба. Окосница је раздобље светских ратова (Први, Други и Хладни рат), односно доба сукоба либералних и тоталитарних држава и трајања  мултиполарног, највећим делом биполарног света, обележеног доминацијом две стветске силе СССР-а и Сједињених Америчких Држава. Курс је замишљен као општеобразовни који омогућава разумевање политичких и друштвених процеса дужег трајања. Пре свега, свест о историјском контексту  у коме су најстајале политичке теорије и идеологије, различите културе и цивилизације, државни и економски системи, што је утицало на односе између људи, заједница и држава производећи сукобе или сарадњу. Тиме је историја као чињеница културе неопходна за разумевање како прошлог тако и савременог света.