Cilj predmeta je da doktorand Stomatološkog fakulteta stekne osnovna znanja o poreklu, fenotipskoj karakterizaciji i potencijalu za diferencijaciju embrionalnih, fetalnih, adultnih matičnih ćelija matičnih ćelija karcinoma, upozna osnovne funkcije matičnih ćelija i mehanizme njihove regulacije, kao i mogućnosti primene matičnih ćelija u regenerativnoj medicini.

Cilj kursa je da olakša sticanje znanja iz citologije, histologije i embriologije tkiva, organa i organskih sistema. Želimo da studentu pružimo znanja o strukturnoj organizaciji ćelija, tkiva i organa, kao i osnovne principe njihove integracije u veće funkcionalne celine. Takođe, student ovim kursom stiče znanja o njihovom poreklu i razvoju. 

Opsta znanaja o zubima. Sta je zub. Obelezavanje zuba. Periodi denticije. Nicanje zuba. 

Zelim da studentima dam pristup predavanjima iz predmeta dentalna anatomija na programu integrisanih studija stomatologije.

Prof.dr Rade Živković

vanredni profesor Stomatološkog fakulteta

Циљ предмета: да се студенти докторских студија упознају са основним принципима публиковања резултата научних истраживања у биомедицинским наукама, са нагласком на интелектуалне и етичке принципе публиковања, као и да овладају знањем и вештинама неопходним за самостално писање и презентовање различитих врста научних публикација.

Настава обухвата упознавање студената са значајем публиковања научних резултата, различитим врстама научних публикација и етичким принципима публиковања у биомедицинским наукама. Кроз самосталан студијско-истраживачки рад студенти упознају принципе писања и вредновања научних публикација као и сам процес публиковања.

Исход предмета:
1. Разумевање основних појмова у информатици и статистици
2. Упознавање са теоријским основама информатике и основама кодирања података
3. Овладавање коришћења програмских алата за обраду информација и оспособљавање студента за самостално припремање семинарских радова и њихово излагање
4. Увод у коришћење практичних алата за претраживање медицинских база знања; основе електронског и компјутерског потпомогнутог учења.
5. Стицање основних вештина неопходних за праћење савремене литературе и знања која су неопходна за доктора опште стоматологије.

Sadržaj kursa:

  • Naučne komunikacije i promene u strukturi sistema naučnih komunikacija („kriza časopisa“; elektronsko izdavaštvo; KoBSON);
  • Poznavanje modaliteta publikovanja (upoznavanje sa vrstama publikacija, metodama korišćenja sekundarne i tercijarne literature; prinicipi publikovanja u otvorenom pristupu);
  • Poznavanje bibliografskih izvora naučnih informacija (razumevanje i prepoznavanje različitih tipova referenci, odnosno bibliografskih informacija);
  • Postavljanje/definisanje problema ili pitanja, pronalaženje i kritičko evaluiranje informacija i izvora (identifikacija i analiza upita pretrage, odredjivanje ključnih reči i predmetnica za pretragu; pretraživanje OPAC-a (Online Public Access Catalogue) po zadatim poljima (imenu autora, naslovu, ključnim rečima, signaturi, ...); pretraživanje kataloga i baza i pronalaženje elektronskih knjiga i teza; korišćenje i pretraživanje citatnih baza (Web of Science, SCOPUS, MEDLINE, Srpski citatni indeks ...) i elektronski dostupnih baza punog teksta iz oblasti prirodnih i biomedicinskih nauka, njihovo osnovno i napredno pretraživanje pomoću Bulovih logičkih operatora, tezaurusa i ostalih raspoloživih alata, kao i pregledanje i preuzimanje celih tekstova; vrednovanje naučnog rada, upoznavanje sa pojmom citiranosti i citatnim indeksima Thomson ISI (Impact Factor); pretraživanje biomedicinskih sadržaja na internetu pomoću opštih i naučno usmerenih pretraživača; repozitorijumi sa otvorenim pristupom; digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu – PHAIDRA);
  • Organizovanje informacija i etičko i legalno korišćenje (upoznavanje sa modelima bibliografskog citiranja; korišćenje programa za upravljanje bibliografskim podacima (EndNote); autorska prava i njihova zaštita).