Programski jezik PHP.

Sintaksa.

Rad sa nizovima (jednodienzionalni i višedimenzionalni)

Povezivanje na server baze podataka.

Rad sa podacima iz tabela baze podataka.