Opšti model računarskog sistema. Funkcionalna blok šema računara. Hijerarhijski model računarskog sistema. Matematičke osnove računara. Brojni sistemi. Konverzije iz jednog brojnog sistem u drugi. Binarni brojni sistem. Označeni i neoznačeni brojevi. Osnovne aritmetičke operacije u binarnom brojnom sistemu. Kodovi. Aritmetičke operacije nad binarno kodovanim brojevima. Logičke operacije, osnovna logička kola. Sistemski softver. Operativni sistemi. Aplikativni softver. Internet servisi. Praktična nastava Upoznavanje sa osnovnim komponentama računara, načinom njihovog povezivanja i performansama računarskog sistema. Uvod u MS Windows operativni sistem i aplikativni softver. Upoznavanje sa osnovnim principima Interneta. Izrada tekstualnih dokumenata u MS Word-u, izrada tabelarnih dokumenata i grafičko predstavljanje podataka u MS Excel-u, izrada prezentacija u MS Power Point-u. Program predmeta usklađen sa preporukama IEEE/ACM Computing Curriculum: − ACM/IEEE-CS Information Technology Curriculum 2017 ITE-PFT − ACM/IEEE-CS 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer Science -