Садржај предмета Теоријска настава Основни концепти: дефиниција базе података и системи за управљање базама података, концепт физичко – логичке независности података. Модел података: дефинисција модела података, примери различитих модела података, трослојна архитектура базе података (физички, логички и ниво погледа). Ентитети – релација модел података: основни појмови (ентитет, релација, атрибут, примарни, секундарни и еквивалентни кључеви), бројност везе, IS_A хијерархијска веза, суперкласа, подкласе, типови пресликавања из суперкласе у подкласе, методе специјализације и генерализације, категорија и категоризација. Релациони модел података: релациона шема, екстерни кључ, домени атрибута, n-торке, интегритет ограничења на нивоу n-торке, релације и међурелациона ограничења референцијалног интегритета. Правила превођења ентитет – релација модела података у релациони модел података. Нормализација: аномалије одржавање базе података, декомпозиција без губитака информација, вертикална нормализација, хоризонтална нормализација, нормалне форме. Методе организације и приступа бази података. Практична настава:Лабораторијске вежбе На лабораторијским вежбама, које прате ток теоријске наставе, студенти се упознају се са окружењем MS ACCESS система и изводе практичне примере на формирању база података. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: − Computing Curriculum – Computer Engineering Curriculum Report Final Draft 2004 CE-DBS − ACM/IEEE-CS Information Technology Curriculum 2017 ITE-IMA