Циљ предмета:
Упознавање студената са теоретским принципима и практичним решењима исхране појединих врста домаћих животиња-непреживара.
Исходи учења предмета:
Студент треба да буде оспособљен за: одређивање потреба у хранљивим материјама за поједине врсте и категорије домаћих животиња; састављање оброка, комплетних и допунских смеша за поједине категорије свиња, коња и различите врсте и категорије живине, као и за ефикасно учење, критичко мишљење, тимски рад, презентацију знања, евалуацију наставног процеса и евалуацију исхода учења.

Институција: Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини-Косовска Митровица

Наставник: Проф. др Божидар Милошевић Асистент: Валентина Пешева, дипл. инж.