Ovde su prezentovani materjali za učenje i baza testova za pripremu ispita, kao i baza seminarskih radova za odabrane kurseve  okviru programa zdravstvene nege.

CILJ ovog kursa je sticanje dijagnostičkih, diferencijalnodijagnostičkih i terapijskih veština u oblasti endokrinologije. Kurs je baziran na realnim studijama slučaja koje smo imali tokom višegodišnjeg rada na odeljenju za endokrinologiju i jedinici intenzivne nege tog odeljenja. Rešavajući zadate probleme, studenti će se naći pred zahtevima i zadacima i nedoumicama koje su lekari i osoblje imali u realnom vremenu.

ISHODI ovog kursa su:

  • Primena principa izvodjenja dinamičkih endokrinoloških testova prema indikacijama
  • Analiza i interpretacija radiografskih nalaza, uključujući scintigrafiju, CT, MRI 
  • Interpretacija ultrasonografskih nalaza
  • Izvodjenje dijagnostičkih zaključaka iz kliničkih, laboratorijskih, vizuelnih i elektrografskih rezultata
  • Diferencijalna dijagnoza endokrinih oboljenja kroz studije slučaja
  • Primena, doziranje i prilagodjavanje doze u terapiji endokrinih oboljenja 
  • Aplikacija različitih vidova insulinske terapije
  • Farmakološki i suportivni tretman urgentnih metaboličkih poremećaja (hipoglikemije, dijabetesne ketoacidoze i hiperosmolarne ne-ketonske kome)
  • Izvodjenje i promocija timskog rada studenata u rešavanju dijagnostičkih i terapijskih problema

 

Kurs je osmišljen  za praktičnu obuku studenata medicine  i zdravstvene nege. U okviru kursa će se obraditi teme i problemi  praktičnog sprovođenja nastave studenata iz predmeta Pedijatrija. Osmišlejno je da se u vidu pisanog i ilustrativnog materijala studentima prezentuju određene teme, pri čemu bi se oni  aktivno uključili u rešavanju određenih medicinskih problema i davanju odgovora , popunjavanju testova i kratkih kvizova . Kurs bi se realizovao na Medicinskom fakultetu u K. Mitrovici.  

Video uputstvo za upis na kurs možete naći ovde: 

 

Kurs pisanja projekata je intenzivan kurs namenjen studentima koji nameravaju da svoje kreativne ideje u različitim oblastima pretvore u celovite projekte. Kurs ce biti organizovan u 10 jedinica povezanih u logičku celinu. Dizajniran je tako da se stimulise kolaborativni rad u realnom vremenu i sa definisanim ciljevima. Na kraju kursa izvrsice se evaluacija projekata i dodeljeni sertifikati ucesnicima. Veoma perspektivni projekti bice pregledani od strane ekspertske komisije, da bi bila ocenjena mogucnost dalje dorade sa ciljem podnošenja na konkurse za finansiranje.

Uputstvo za upis na kurs možete videti ovde: 

The Course of Project Writing is the intensive course designed for students who intend to shape their creative ideas into comprehensive projects feasible for application within the calls announced by the appropriate foundations and institutions. The course will be organized in ten interlinked units connected in a logical framework. It is designed to stimulate a real time collaborative work and achieve defined objectives. At the end of the course the projects are evaluated and participants receive certificates. The most promising projects will be reviewed by a committee of experts, for further elaboration and application for funding.

I pored vrtoglavog napretka dijagnostičkih metoda u kardiologiji, nijedna od novijih metoda nije mogla da umanji značaj elektrokardiografije, kao nezamenljive metode u dijagnostici velikog broja bolesti. Osnove elektrokardiografije bi morao da poznaje svaki doktor medicine nakon završenog medicinskog fakulteta. Ovaj kurs ima zadatak da omogući lakše savladavanje složenog gradiva iz elektrokardiografije.