logo

E-Lab sistem za učenje (Moodle platforma na Tehničkom fakultetu u Čačku)

http://e-lab.tfc.kg.ac.rs/moodle/

Pod operativnim sistemom podrazumeva se organizovan skup sistemskih programa koji deluju kao posrednik izmedju hardvera i korisnika, pružajući korisniku usluge koje olakšavaju projektovanje, implementaciju i održavanje programa, a istovremeno upravljaju dodeljivanjem (alokacijom) resursa sistema u cilju njegovog efikasnog rada, ili krace rečeno:

Operativni sistem je organizovan skup sistemskih programa koji upravlja radom razlicitih

komponenti racunarskog sistema sa ciljem da omoguci efikasan rad korisnika i efikasno korišcenje resursa samog sistema.
 
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima operativnih sistema.

Tokom predavanja apstrahovacemo problematiku operativnih sistema prema datoj definiciji fokusirajući se na četiri grupe funkcija OS:

- upravljanje procesima

- upravljanje memorijom

- upravljanje dodeljivanjem CPU procesima i

- upravljanje podacima.

Na kraju kursa student treba da kroz seminarske radove,laboratoriske vežbe i ispit prepozna i dokaže da poznaje bazilčne principe i tehnike rada operativnih sistema.