Muzika i medijska kultura je izborni predmet na MAS naučnim akademskim studijama Primenjena istraživanja muzike.

Cilj predmeta je da poveže rad u polju umetničke muzike sa istorijskim i aktuelnim paradigmama medijske kulture, novih medija i postmedija.

Kurs je usmeren na:

- razumevanje osnovnih teorijskih pojmova i koncepata kojima se u savremenoj filozofiji, nauci i teoriji razumevaju područja medijske kulture, digitalne kulture, industrije kulture i muzike u njima;

- razumevanje načina na koje se kreiraju društvene, ekonomske i umetničke vrednosti u (post)medijski posredovanoj kulturi;

- primenjivost stečenih znanja u osmišljavanju i realizaciji sopstvenih muzičkih projekata.

Ishod predmeta: student nakon završenog kursa:

- vlada ključnim teorijskim konceptima i pojmovima teorije medijske kulture, novih medija i postmedija;

- poseduje veštinu da samostalno primenjuje stečeno znanje pri osmišljavanju sopstvenog muzičkog projekata;

- kritički sagledava mesto sopstvene muzičke prakse u savremenoj novomedijskoj i postmedijskoj kulturi.