Predavanja 2; ESPB 5; I modul 

Cilj predmeta

Upoznavanje sa glavnim  teorijskim konceptima i istraživačkim nalazima u oblasti Psihologije muzike i bliskih disciplina, interdisciplinarna istraživanja

 Ishod predmeta

1. Poznavanje osnovnih pojmova, principa i oblasti  izučavanja psihologije muzike.

2. Razumevanje i primena psiholoških znanja u sklopu sopstvenih naučnih/umetničkih/primenjenih  interesovanja.

3. Razvoj kritičkog i stvaralačkog mišljenja i razvoj sposobnosti evaluacije u oblasti muzičko psiholoških tema.

 Sadržaj predmeta

Upoznavanje sa osnovnim naučnim znanjima u oblasti najrazvijenijih subdisciplina i pristupa  u Psihologiji muzike: psihometrijski pristup, kognitivna, razvojna i socijalna i primenjena psihologija muzike (obrazovanje, zdravlje muzičara). Proučavanje saznanja u domenu osnovnih muzičkih aktivnosti (slušanja, izvođenja i komponovanja i improvizovanja muzike) i njihovih psiholoških korelata (sposobnosti, motivacija, emocija, ličnosti, ponašanje, komunikacija).

Izbor teme u domenu naučnog interesovanja studenta. U toku 2020/2021 poseban akcenat će biti stavljen na teme u oblasti motivacije, ličnosti, komponovanja i improvizovanja, vunderkinda i njihovog obrazovanja i profesionalnog razvoja, uloge pola u stvaranju i izvođenju.

Ispitni zadatak, pismeni i usmeni (60): Pregledni (ili istraživački) rad, prezentacija  i odbrana. Nivo rada: takav da može biti objavljen u časopisu nacionalnog značaja ili da bude saopšten na naučnom skupu, minimum pet referenci.

Nastavnik na predmetu: prof. dr Blanka Bogunović