Cilj predmeta

Upoznavanje sa metodologijom istraživanja (kvantitativna i kvalitativna) u oblasti naučnog, umetničkog i/ili primenjenog istraživačkog interesovanja studenata.

 Ishod predmeta

Da student poznaje osnovne metode i tehnike naučnog istraživanja i bude u stanju da:

 a) razume i analizira empirijske nalaze istaživanja drugih autora objavljenih u naučnim časopisima i monografijama;

 b) planira, organizuje i realizuje empirijsko  istraživanje (kvantitativno ili kvalitativno), obradi i interpretira podatke, da napiše i prezentuje izveštaj/rad.

 Sadržaj predmeta

Kurs obuhvata teorijski uvod u oblast metodologije empirijskog istraživanja. Upoznavanje postupaka i pojmova u različitim fazama istraživanja: koncipiranje, planiranje, realizacija i prezentacija naučno-istraživačkog rada, metodološki dizajn, tipovi istraživanja, istraživačke metode i tehnike (kvantitativne i kvalitativne), planiranje istraživanja, konstrukcija mernih instrumenata, načini realizacije istraživanja, obrada nalaza, interpretacija rezultata i tumačenje/zaključivanje, pisanje istraživačkog izveštaja/rada, prezentacija. Formulacija individualnog istraživačkog nacrta.

Predmet je dvosemestralan.

Nastavnik na predmetu: dr Blanka Bogunović, redovni profesor