Циљ курса:

Оспособљавање студената за полифони начин музичког мишљења у оквиру ренесансног стила, који се остварује кроз анализу

примера из музичке литературе и самосталну израду композиција у датом стилском маниру.

Исходи:

По завршетку наставе од студената се очекује да буду оспособљени за: разумевање организације двогласне вокалне полифоне

композиције, практично овладавање карактеристичним контрапунктским појавама датог стила, анализу контрапунктских

поступака у оквиру зататог полифоног одломка, израду двогласне стилске композиције.