Садржај курса: 

Теоријска настава: Увод, конструкције као део развоја производа, дефиниција конструкције и варијанте конструисања, производи од дрвета и њихова класификација, рашчлањивање производа од дрвета, спајање делова у циљу повећавања димензија, угаони рамовски спојеви, рамовске испуне, корпусни фиксни спојеви, корпусни демонтажни спојеви, чврстоћа спојева, конструктивни елементни, профили на деловима из пуног дрвета и плочама од дрвета, средства за спајање у конструкцијама: типлови, вијци за дрво, ламел пера, угаона пера, оков за намештај и грађевинску столарију, толеранције и налегања, конструисање намештаја: корпусни намештај, конструктивни делови корпусног намештаја, функционални делови корпусног намештаја, скелетни намештај: столице, столови, кревети. 

Практична настава: Решавање задатака и проблема у вези саджајем теоријске наставе у оквиру вежби и провера стеченог знања кроз два колоквијума и израду елабората. 

Циљ курса: Студент самостално решава конструкцију намештаја и производа од дрвета. Врши избор материјала, елементе везе, димензионише, спаја делове у производ коме је одређена функција, коју треба поуздано и трајно да испуњава, а при томе, да је његова производња економична. Користи главни цртеж, цртеж пресека и детаља , шеме формирања производа и материјалне листе.