Циљ предмета: Стицање основних знања о историјским етапама развоја музичке теорије и увид у дела и концепте најзначајнијих теоретичара