Циљ предмета: Оспособљавање студената за полифони начин музичког мишљења у оквиру ренесансног стила, који се остварује кроз анализу примера из музичке литературе и самосталну израду композиција у датом стилском маниру.