Циљ предмета је овладавање материјом, разумевање историјских процеса, кључних феномена и специфичности музике раног класицизма. Ово се постиже кроз предавања, слушање и анализирање релевантних примера, дискусије и креативно ангажовање студената (писање краћих проблемски фокусираних текстова, самостално упознавање са унапред задатим текстовима/музичким делима, припрему кратких предавања и сл.). Акценат је на интерпретационом обрасцу наставе у којем се фаворизује разумевање и темељно упознавање са фундаменталним питањима предмета.