Циљ оредмета: Упознавање са основним проблемима учења и наставе, посебно онима који долазе до изражаја у актуелној музичкој делатности студента и његовом будућем раду у настави.

Исход предмета: Познавање основних законитости процеса учења. Познавање основних дидактичких принципа и метода. Разумевање и примена принципа учења у склопу сопствених музичких активности и у пракси музичког образовања. Познавање принципа формулисања адекватних стратегија вођења напредовања ученика. Формирање критичког мишљења и развој способности евалуације резултата наставног процеса.

Садржај предмета: Упознавање са предметом и задацима педагогије, педагошке психологије и дидактике; са основним карактеристикама и психолошким основама различитих видова учења; са основним одликама образовног процеса; са дидактичким принципима и основним методама и облицима наставе, а с обзиром на специфичне услове и видове наставе у музичком образовању. 

Обрада следећих тема: Предмет педагогије и педагошке психологије; повезаност са сродним дисциплинама; Учење – појам, функција и врсте; Напредовање у учењу; Трансфер учења – појам, врсте, теорије и чиниоци успешног трансфера; Методе успешног учења и стратегије вокално-инструменуалног вежбања; Памћење и заборављање; Технике успешног меморисања музике; Испитивање, оцењивање и вредновање знања и музичког извођења; Мотивациони подстцаји за учење и вежбање – унутрашњи и спољашњи; Наставник; Компетенције наставника; Својства личности наставника музике и успешност ученика; Сарадња у тријади наставник-ученик-родитељ; Учење музике у оквиру општег музичког образовања; Музика и алтернативне образовне школе; Предмет и основни проблеми дидактике; Дидактички принципи; Наставне методе; Организациони облици наставе; Планирање у настави; Припрема ученика за јавни наступ. 

Наставници на предмету:

др Бланка Богуновић, редовни професор

Дејана Мутавџин, асистент