Циљ предмета

1. Упознавање са основним темама и појмовима савремене педагогије

2. Примена знања опште педагогије у домену музичког образовања

Исход предмета

Стицање увида у образовне праксе за музички даровите  у европском образовном контексту.

Познавање и примена стратегија планирања и организације индивидуалне и групне наставе музике.

Познавање адекватних стратегија вођења напредовања и стицања вештина извођења у склопу сопствених музичких активности и у пракси музичког образовања.

Формирање критичког мишљења и развој способности евалуације резултата наставног процеса.

Садржај предмета

Музичко образовање – ток и исходи (музички образовни системи, исходи, компетенције наставника и студената, целоживотно учење у музичкој професији, музичко образовање и инклузија, стваралачки рад у настави музичке културе, креативност у школи, руковођење разредом).

Стицање вештина учења, вежбања и извођења (само-регулисано учење и мотивација, стратегије за индивидуално вежбање, самоефикасност; управљање временом, технике меморисања, менталне вештине, стратегије читања и певања с листа, учење експресивног извођења).