Cilj predmeta

Upoznavanje sa teorijskim koncepcijama i istraživačkim nalazima u domenu psiholoških, socijalno-psiholoških i pedagoških aspekata vokalno - instrumentalnog izvođenja i mogućnostima praktične primene u obrazovanju talenata i profesionalnom razvoju muzičara.

Ishod predmeta

1.       Poznavanje osnovnih pojmova, principa i oblasti psiholoških izučavanja muzičkog izvođenja, sagledavano kroz dugoročni razvoj.

2.       Poznavanje psiholoških, pedagoških i socijalnih uslova izvođenja.

3.       Razumevanje i primena psiholoških zakonitosti i principa u sklopu  naučnih/umetničkih/praktičnih   interesovanja u oblasti izvođenja.

4.       Razvoj kritičkog i stvaralačkog mišljenja i razvoj sposobnosti evaluacije u domenu psiholoških tema.


Nastavnik na kursu:

dr Blanka Bogunović, redovni profesor