Кurs uključuje sledeće oblasti: Zakoni elektrolize. Interakcije jon-rastvarač i jon-jon. Aktivnost elektrolita. Specifična i molarna električna provodljivost, zvisnost od koncentracije. Prenosni broj. Zakoni difuzije. Nernst-Plankova jednačina. Primene konduktometrije. Određivanje termodinamičkih funkcija hemijske reakcije iz merenja EMS. Zavisnost EMS od koncentracije reaktanata. Кoncentracioni galvanski elementi. Primene merenja EMS. Hemijski izvori struje. Elektrodni potencijal, skala stadardnih elektrodnih potencijala. Referentne elektrode. Potenciometrija. Struktura dvojnog električnog sloja. Priroda sporog stupnja elektrodnog procesa. Batler-Folmerova jednačina. Tafelova analiza. Reverzibilne elektrodne reakcije. Кinetika vodonične elektrode. Elektrohemijski aspekt korozije. Polarografija.