На овом курсу студенти се најпре упознају са основним појмовима из речне геоморфологије. Потом овладавају основним појмовима из теорије граничног слоја и сазнају шта све обухватају  отпори течењу у природним водотоцима. Након тога уче о хидрауличким прорачунима неустаљеног и устаљеног течења у природним водотоцима и врстама и карактеристикама секундарних струјања. Затим прелазе на теорију речног наноса где се прво упознају са пореклом и физичким својствима речног наноса и условима његовог покретања, а потом уче како се рачунају транспортни капацитет водотока за вучени, лебдећи и укупан нанос, које су методе мерења вученог, а које лебдећег наноса. Након тога, овладавају начинима прорачуна/процене опште и локалне деформације речног корита. Следи детаљно упознавање са основним принципима и методама речне морфологије, као основе за предлагање мера и радова на уређењу водотока. Ту се студенти најпре упознају са: мотивима уређења водотока, подлогама неопходним за пројектовање регулационих радова и грађевина, регулационим елементима и принципима и начином трасирање регулисаног корита. Потом уче о регулационим грађевинама: типовима, положају, конструктивним елементима и начину извођења.  На крају курса се упознају са основама пасивне и активне одбране од поплава, савременим трендовима уређења водотока и пројектној документацији.