У оквиру овог курса студенти се упознају са пловном инфраструктуром и карактеристикама саобраћаја на мрежи унутрашњих пловних путева и сазнају  како се класификују пловни путеви. Уче како се димензионишу и трасирају пловни канали и како се рачуна отпор кретању брода. Стичу знања из области хидраулике објеката пловне инфраструктуре као што су бродске преводнице. Упознају се са хидрауличиким системима пуњења/пражњења и овладавају знањима потребним за хидрауличке прорачуне преводница са чеоним и подеоним системима пуњења/пражњења. Добијају преглед конструктивних карактеристика преводница, хидромеханичке и електромеханичке опреме преводница, а потом уче како се одређује пропусна моћ бродске преводнице. Разматрају карактeристике природних водотока са становишта пловидбе и примењујуу знања стечена на предмету Регулација река за уређење река за потребе пловидбе  (регулационе грађевине, каналисање, измена режима). Добијају основне информације о одржавању и обележавању унутрашњих пловних путева. Стичу знања из области пројектовања пристаништа на унутрашњим пловним путевима (димензионисање акваторије и територије пристаништа, одређивање дужине оперативне обале) и упознају се са методама оптимизације капацитета пристаништа заснованим на оцени вероватноће стања система.