• назив предмета: Физика и мерења
    • ниво студија: ОАС
    • статус предмета: обавезни
    • студијски програм: Машинско инжењерство
    • семестар: 1.
    • ЕСПБ: 6