Циљ предмета: да се пружи музиколошки увид у основне стилове, правце и стваралачка настојања у музици двадесетог и двадесет првог века

Исход предмета: да студент овлада основним аналитичким и теоријским знањима о композиторским тенденцијама у двадесетом и двадесет првом веку