Циљ предмета: да се пружи музиколошки увид у основне стилове, правце и стваралачка настојања у српској музици двадесетог и двадесет првог века

Исход предмета: да студент овлада основним аналитичким и теоријским знањима о композиторским тенденцијама у српској музици двадесетог и двадесет првог века