Predmet je namenjen studentima pejzažne athitekture i hortikulture i studentima šumarstva, a prou
čava životne procese biljaka: Vodni režim, mineralnu ishranu, fotosintezu, disanje, rastenje i razviće i otpornost biljaka na stresne činioce.