Cilj predmeta:

Upoznavanje sa teorijskim osnovama i praktična obuka radi sticanja znanja o Internetu, LAN i WAN tehnologijama, komponentama i projektovanju računarskih mreža.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava

1. Uvod u računarske mreže

2. Prenos podataka i osnove komunikacije

3. Osnove komunikacija: hardver, softver, protokoli

4. Tipovi mreža, topologije

5. OSI model umrežavanja: slojevi, namena i funkcionisanje

6. Osnovni protokoli

7. Osnove zaštite računarskih mreža

8. Internet

9. Projektovanje mreža

Praktična nastava

Simulacioni softver Riverbed Modeler Academic Edition

Обучавање наставника савременим техникама за учење кроз примену Мооdle платформе уз стално допуњавање односно надоградњу знања кроз адекватне програме обуке. Као подршка модернизације процеса стручног усавршавања коришћењем програма за електронско учење, осмишљен је програм обуке за онлајн подршку наставним процесима коришћењем Мооdle платформе. Подршка наставницима за усклађивање наставног плана и програма са новим захтевима образовања, приближавањем европским тенденцијама и укључивање у европске стандарде дигитализације наставних процеса.


Dobrodošli, 

na kurs za pripremu i probno polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu studija Visoke tehničke škole u Kragujevcu (VTŠKG). Kurs važi za upis na sve studijske programe osnovnih strukovnih studija VTŠKG.

Svrha kursa je da se na osnovu datih materijala i zadataka za vežbu osposobe kandidati za polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu studija Visoke tehničke škole u Kragujevcu. Takodje kurs obuvata i probni prijemni ispit kao dodatni vid pripreme.

Da li ste ovde prvi put?

Kako biste imali puni pristup ovom sajtu morate kreirati korisnički nalog na http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php? .
Ako već imate nalog na eLearning platformi Računarskog centra Univerziteta u Beogradu možete sa njim pristupiti kursu.

Želimo Vam uspešan prijemni ispit!
Ana radi u studentskoj službi i prima poštu. Na adresu škole  stiže pismo adresirana na direktora. Ana uzima pošiljku i nosi je direktoru. Direktor je u kancelariji, upravo razgovara na telefon, i začuđeno gleda Anu. Ljutito potpisuje paket ne prekidajući razgovor​​.​
U čemu je problem?​
U ovom scenariju Ana   je pogrešila – naime, Ana je bila na godišnjem odmoru i u međuvremenu proces se promenio na zahtev direktora koji je izričito tražio da ga se više ne prekida u kancelariji već da sve pakete za direktore preuzima jedna osoba koja onda te pakete prosleđuje određenom direktoru.
Radi se o ljudskoj grešci, a problemi u ovom slučaju su očiti :
Direktor nije kvalitetno upravljao procesom
 - Ana  proces nije razumela jer nije ni znala da postoji novi proces.
Kako bi pomogli razjasniti “mistiku” oko procesa, u ovom kursu  iznosimo uvod u temu:  
Poznavanje poslovnih procesa
 • Što su poslovni procesi, 
 • Zašto su važni i 
 • Kako upravljati poslovnim procesima ... 

Pojam i vrste informacionih sistema, faze razvoja IS, savremene informacione tehnologije u drumskom saobraćaju, uticaj IT i komunikacija na transportne i logističke tokove, savremene metode kontrole i upravljanja radom transportnih sredstava, način i sredstva komunikacije u transportnom sistemu, definisanje strukture informacionog i upravljačkog sistema, metode za dizajniranje informacionog i upravljačkog sistema, računarski upravljani skladišno-transportni sistemi, evropski i globalni projekti razvoja IS saobraćaja.

Poglavlje I: Pitanja i odgovori

 „Pravo putovanje ka novom ne čini traženje

novih vidika, potrebne su nove oči.“

Marsel Prust

Poglavlje II: Tipovi podataka

"Generalno, programiranje je prevođenje skupa 

zahteva u niz funkcija i struktura podataka."

Douglas Crockford, JavaScript: The Good Parts

Poglavlje III: Programiranje

Možda ne mislite da su programeri umetnici,

ali programiranje je izuzetno kreativna profesija.

To je kreativnost zasnovana na logici.

John Romero

Poglavlje IV: Strukture u programiranju

"Prvo reši problem. Zatim napiši kod. "

Waseem Latif

"Programiranje razbija jedan veliki nemoguć zadatak na nekoliko veoma malih mogućih zadataka"

Jazzwant 

Poglavlje V: Objektni način razmisljanja

Možda najveća snaga objektno orijentisanog pristupa u programiranju je da nudi mehanizam modeliranja stvarnog sveta.

Grady Booch

Poglavlje VI: Baze podataka

"Obrađeni podaci su informacije,

Obrađene informacije su znanje,

Obrađeno znanje je Mudrost. "

Ankala V Subbarao

Završni test


Sadržaj predmeta


Teorijska nastava

 1. Osnovni pojmovi objektno orijentisanog programiranja.
 2. Tehnike objektno orijentisanog programiranja.
 3. Faze objektno orijentisanog projektovanja programa.
 4. Osnovni elementi grafičkog interfejsa.
 5. Svojstva osnovnih objekata.
 6. Događaji i argumenti.
 7. Greške

Praktična nastava
Auditorne vežbe i laboratorijske vežbe

1. Osnovni pojmovi. Podatak, entitet, atributi, domen, logièki zapis, datoteka, skupivi datoteka, baze podataka, banke podataka, baze znanja, automatska obrada podataka, informacioni sistem.

2. Osnove projektovanja baza podataka. Analiza realnog sistema, modeliranja, model objekti-veze, metodologije modeliranja, primeri E-R modela.

3. Tipovi baza podataka. Hijerarhijski, mrežni, relacioni model, objektno orijentisani model podataka, prednosti i mane, sistemi za upravljalje bazama podataka (DBMS), primeri.

4. Relacione baze podataka. Relaciona algebra, relacioni raèun, projektovanje relacionih baza podataka, pojam normalizacije podataka, prevoðenje E-R modela na relacioni model, tipovi relacija, uspostavljanje relacija, primeri.

5. Računarska oprema kao osnova informac.sistema. Izbor hardvera, operativnog sistema, sistema za upravljanje bazama podataka i komunikacionog softvera. 6. Softverska podrška. Osnovni elementi upitnog jezika SQL.

dr Vladimir Nedić


Cilj ovog kursa je upoznavanje stutenata Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Kragujevca sa osnovnim teorijskim principima i praktičnim aspektima metoda programiranja, neophodnim za bolje razumevanje procesa programiranja uz pomoć računara.

Usvajanjem gradiva iz ovog predmeta student stiče neophodna predznanja za predmete: Objektno orjentisano programiranje, Programski jezici i Projektovanje aplikacija baza podataka.

Proces kvantitativnog istraživanja, Izvori podataka, Vrste podataka, promenljive, skale merenja, Merenje, merni instrumenti i greške, Izbor promenljivih, Populacija, Pojam uzorka, Veličina uzorka i ocena greške, Prost slučajni uzorak, Stratifikovani uzorak, Izbor elementa uzorka na terenu, Metode prikupljanja podataka, Tradicionalni vidovi ankete, Prednosti i mane tradicionalnih vidova ankete, Uticaj računara na metode prikupljanja podataka, Ukupna greška istraživanja, Kreiranje formulara ili upitnika, Priprema podataka, Šifriranje, Unos podataka , Preprocesiranje podataka,  Ponderisanje, Analiza podataka, Kreiranje izveštaja i prezentacija rezultata.

Sta je cilj predmeta Upravljanje IT Uslugama?
 • Упознати терминологију, концепте и дефиниције ITSMa,
 • Упознати ITSMa приступ вођен животним циклусом услуга и основних 5 фаза овог модела,
 • Упознати ITIL процесе и функције те њихов допринос у активностима Управљање ИТ сервисима,
 • Упознати зависности међу појединим процесима,
 • Објаснити објективне предности коришћења ITIL најбољих пракси и однос са стандардима, нормама, методама везаним уз исто подручје.
 
Садржај предмета
Теоријска настава
 1. Service Strategy - постављање целокупних пословних циљева и очекивања са циљем утврђивања ИТ стратегије,  
 2. Service Design – дефинисање скупа нових или промеењених пословних захјева те развој решења која задовољавају специфициране пословне потребе,
 3. Service Transition - постављање смерница за транзицију услуга у реалну пословну околину (управљање инфраструктуром, знањем, променама, ризицима и осигуравање квалитете),
 4. Service Operations – постављање изврсности у оквиру свакодневних пословних активности, Continual Service Improvement – непрекидна побољшања базирана на метрици,
 5. MOF – Microsoft Operational Framework, ITSM адаптиран у пракси
Практична настава:
1.Софтверски  алати и технике ИТСМ
2.Пројекни задатак, семинарски рад
 
Предавач: мр Срђан Атанасијевић, дипл.инг.
Циљ предмета
Курс представља наставак предмета Безбедност информационих система продубљујући једну од најзначајнијих области данас- дигиталну форензику. Циљ дигиталне форензике јесте да се пронађу дигитални трагови на основу којих ћемо сазнати шта, када, са ким, како и зашто је неко нешто радио користећи дигитални уређај. Дигитална форензика је наука која има за циљ прикупљање, чување, проналажење, анализу и документовање дигиталних доказа односно података који су складиштени, обрађивани или преношени у дигиталном облику.

Садржај предмета

Теоријска настава

Преглед предмета, Kомпјутерски криминал, Компјутерска форензика, Процес прикупљања информација, Структура дигиталних уређаја и ток података са аспекта безбедности, Оперативни системи и погодност за праћење активности корисника и програма, Интернет и безбедност података на уређајима, Опоравак од напада и пада система, Проблеми приликом представљања података на суду (обележавање, складиштење и уручења доказа).

Предавач: мр Срђан Атанасијевић, дипл.инг.

Pod arhitekturom računara podrazumeva se  celokupnu strukturu koja čini računar upotrijebljivim, ondosno na mikroprocesor, primarnu i sekundarnu memoriju, matičnu ploču, grafičku karticu, itd..

 

Termin arhitektura računara odnosi se na skup funkcija i podsistema neophodnih za održavanje računara u funkciji.

 

 

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima Arhitektura računara.
 

Tokom predavanja apstrahovacemo problematiku arhitekture računara prema datoj definiciji fokusirajući se na sledeće funkcionalne celine:

- istorijski razvoj zahteva i fon Nojmanova arhitektura

- unutrašnja arhitektura osnovnih funkcionalnih jedinica

- programski model mikroprocesora i tipove instrukcija

- Izvršavanje programa.


Na kraju kursa student treba da kroz seminarske radove,laboratoriske vežbe i ispit prepozna i dokaže da poznaje bazične principe i tehnike rada arhitekture računara.
 
sabirnički orijantisana arhitektura mikroprocesorskog sistema
Preduslov za razumevanje i usvajanje nastavnog materijala je položen i odslušan kurs iz predmeta Osnove računarske tehnike , a za realizaciju određenog seta vežbi i predmetaObjektno programiranje.
 
Предавач: мр Срђан Атанасијевић, дипл.инг.
Bezbednost informacionih sistema,
odnosno oblast Informacione sigurnost (ISMS) pokriva zaštitu podataka i informacionih sistema od neovlašćenog pristupa, korišćenja, objavljivanja, oštećenja, modifikacije ili uništenja.
Termini informaciona sigurnost, računarska sigurnosti i bezbednost informacija su često pogrešno koristi I međusobno mešaju.
Navedeni termini često međusobno dele zajedničke ciljeve zaštite, povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija, međutim, postoje razlike između njih.
 
Te razlike leže prvenstveno u pristupu ovoj temi, i metodologiji koja se koristi.
Područje na koje je usmerena oblast Informacione sigurnosti bavi se obezbeđivanjem: 
 1.     poverljivosti (Confidentiality) , 
 2.     integriteta (Integrity) i 
 3.     dostupnosti podataka (Availability) ,
bez obzira na oblik I način memorisanja podataka koji može biti u elektronskom, štampanom ili nekom drugom obliku.
 
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacionih sistema.
U savremenim uslovima svesni smo da su postojeći IS vrlo zavisni od računarskih komunikacija i interneta.
Savremena evropska zakonska regulative predviđa obaveznu primenu zahteva standarda serije ISO 27000, te preporuka ISO 17799 I BS 7799 u javnom sektoru I u svakom poslovanju koje manipuliše ličnim podacima građana.
Na kraju kursa student treba da
 1. prepozna osnovne pretnje na bezbednost IS,
 2. da zna osnovne tehnike zaštite bezbednosti IS, 
 3. te da zna na koji način da se uključi u sistematsku sprovođenje tehnika I mera u savremenom poslovnom sistemu.
Предавач: мр Срђан Атанасијевић, дипл.инг.

Pod operativnim sistemom podrazumeva se organizovan skup sistemskih programa koji deluju kao posrednik izmedju hardvera i korisnika, pružajući korisniku usluge koje olakšavaju projektovanje, implementaciju i održavanje programa, a istovremeno upravljaju dodeljivanjem (alokacijom) resursa sistema u cilju njegovog efikasnog rada, ili krace rečeno:

Operativni sistem je organizovan skup sistemskih programa koji upravlja radom razlicitih

komponenti racunarskog sistema sa ciljem da omoguci efikasan rad korisnika i efikasno korišcenje resursa samog sistema.
 
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima operativnih sistema.

Tokom predavanja apstrahovacemo problematiku operativnih sistema prema datoj definiciji fokusirajući se na četiri grupe funkcija OS:

- upravljanje procesima

- upravljanje memorijom

- upravljanje dodeljivanjem CPU procesima i

- upravljanje podacima.


Na kraju kursa student treba da kroz seminarske radove,laboratoriske vežbe i ispit prepozna i dokaže da poznaje bazilčne principe i tehnike rada operativnih sistema.
 
Предавач: мр Срђан Атанасијевић, дипл.инг.

Циљ предмета

Курс представља фундаменталне концепте управљања пројектима. Студентима ће се омогућити разумевање начина вођења и управљања различитих типова пројекта, разумевање кључних параметара у пројектном управљању као и изучавање метода, техника и приступа који су важни за успешно управљање пројектима како би се остварили постављени циљеви пројекта.

Исход предмета

Исход предмета је оспособљеност студената за употребу основних техника и алата као и комуникационих и информационих технологија и њихову примену у процесу управљања пројектима. Очекивани исход је и познавање критичних фактора успеха у управљању пројектима али и способност израде извештаја о пројекту

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основе управљања пројектима
 2. Животни циклус и организација пројеката
 3. Стандарди управљања пројектима
 4. Процеси управљања пројектима
 5. Области експертизе у управљању пројектима
 6. Интеграција у управљању пројектима
 7. Управљање обимом пројекта
 8. Управљање временом
 9. Управљање трошковима
 10.  Управљање квалитетом
 11. Управљање људским ресурсима
 12. Управљање комуникацијом
 13. Управљање ризицима
 14. Управљање набавкама и испорукама резултата пројекта

Практична настава:

 1. Софтверски алати за управљање пројектом
 2. Пројекни задатак, семинарски рад
Ovaj predmet pokriva oblast upravljanja kvalitetom (QMS) - upoznavanje sa osnovnim konceptima i razumevanje sistema kvaliteta i njegove primene u oblasti razvoja softvera. Student se tokom praktičnog rada upoznaje sa setom dokumenata koja prate razvoj proizvoda i mere učinak i kvalitet rada tima, upravljaju neusaglšenostima prijavljenim od strane kupca i primopredaju proizvoda naručiocu
 
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata s problematikom upravljanja kvalitetom, sa posebnim osvrtom na razvoj softverskih proizvoda.
SISTEM KVALITETA (ciljevi uvođenja sistema kvaliteta, područje primene sistema kvaliteta, tehnologija uvođenja sistema kvaliteta, organizacija sistema kvaliteta, kontrola kvaliteta, dokumentacija sistema kvaliteta, sertifikacija, samoocenjivanje, akreditacija.
KVALITET PROIZVODA (karakteristike proizvoda, kvalitet i tržišna pozicija proizvoda, faktori koji utiču na kvalitet proizvoda, komponente kvaliteta proizvoda, ispitivanje kvaliteta proizvoda, obezbeđenje kvaliteta - principi, metode, mere preventive slabog kvaliteta).
EKONOMSKI ASPEKTI UPRAVLjANjA KVALITETOM (procenjivanje kvaliteta u poslovnom sistemu, poboljšanje kvaliteta i smanjenje troškova). STANDARDIZACIJA I STANDARDI (standardi kvaliteta - pojam i vidovi, razvoj i struktura standarda sistema kvaliteta ISO 9000:2000.
SISTEM KVALITETA U RAZVOJU SOFTVERA: ISO 12207, TickIT, MSF (Timski model, Procesni model), testiranje i validacija softverskih proizvoda.
Uspešnim savladavanjem gradiva ovog predmeta treba da omoguće uspešno aktivno učešće studenata posle diplomiranja u timovima koji se bave problemima upravljanja kvaliteta u svojim organizacijama.
 
Na kraju kursa student treba da
 1. prepozna osnovne principe QMS i primeni PDCA cilkus u implementacisji sistema, 
 2. da na vežbama nauči da kreira dokumentaciju sistema kvaliteta: poslovnik, procedure, uputstva, zapise, 
 3. da koristeći statističke metode i tehnike upravljanja kvaliteta, nauči da prepozna podatke koje će pratiti (obrazac za prikupljanje podataka, dijagram toka), analizira ih (Pareto, dijagram, dijagram uzrok-posledica, dijagram rasipanja, histogram) i uspostavi proces (kontrolne karte)

Предавач: мр Срђан Атанасијевић, дипл.инг.