На овом курсу студенти се најпре упознају са основним појмовима из речне геоморфологије. Потом овладавају основним појмовима из теорије граничног слоја и сазнају шта све обухватају  отпори течењу у природним водотоцима. Након тога уче о хидрауличким прорачунима неустаљеног и устаљеног течења у природним водотоцима и врстама и карактеристикама секундарних струјања. Затим прелазе на теорију речног наноса где се прво упознају са пореклом и физичким својствима речног наноса и условима његовог покретања, а потом уче како се рачунају транспортни капацитет водотока за вучени, лебдећи и укупан нанос, које су методе мерења вученог, а које лебдећег наноса. Након тога, овладавају начинима прорачуна/процене опште и локалне деформације речног корита. Следи детаљно упознавање са основним принципима и методама речне морфологије, као основе за предлагање мера и радова на уређењу водотока. Ту се студенти најпре упознају са: мотивима уређења водотока, подлогама неопходним за пројектовање регулационих радова и грађевина, регулационим елементима и принципима и начином трасирање регулисаног корита. Потом уче о регулационим грађевинама: типовима, положају, конструктивним елементима и начину извођења.  На крају курса се упознају са основама пасивне и активне одбране од поплава, савременим трендовима уређења водотока и пројектној документацији.

Kurs se održava kao podrška nastavi u okviru predmeta OTPORNOST MATERIJALA 2 na Građevinskom fakultetu.

Kurs se održava u sklopu nastave iz istoimenog predmeta na Građevinskom fakultetu.

У оквиру овог курса студенти се упознају са пловном инфраструктуром и карактеристикама саобраћаја на мрежи унутрашњих пловних путева и сазнају  како се класификују пловни путеви. Уче како се димензионишу и трасирају пловни канали и како се рачуна отпор кретању брода. Стичу знања из области хидраулике објеката пловне инфраструктуре као што су бродске преводнице. Упознају се са хидрауличиким системима пуњења/пражњења и овладавају знањима потребним за хидрауличке прорачуне преводница са чеоним и подеоним системима пуњења/пражњења. Добијају преглед конструктивних карактеристика преводница, хидромеханичке и електромеханичке опреме преводница, а потом уче како се одређује пропусна моћ бродске преводнице. Разматрају карактeристике природних водотока са становишта пловидбе и примењујуу знања стечена на предмету Регулација река за уређење река за потребе пловидбе  (регулационе грађевине, каналисање, измена режима). Добијају основне информације о одржавању и обележавању унутрашњих пловних путева. Стичу знања из области пројектовања пристаништа на унутрашњим пловним путевима (димензионисање акваторије и територије пристаништа, одређивање дужине оперативне обале) и упознају се са методама оптимизације капацитета пристаништа заснованим на оцени вероватноће стања система. 

Kurs je namenjen studentima Građevinskog Fakulteta kao pomoć pri pohađanju nastave.

Kurs je namenjen studentima koji prate Predmet PRIMENA RAČUNARA U PROJEKTOVANJU KONSTRUKCIJA na Građevinskom Fakultetu. Na kursu se studenti upoznaju sa specifičnostima primene računara u analizi konstrukcija, grafičkim interfejsima, problemima u numeričkom modeliranju konstrukcija i analizi rezultata.

Predmet na studijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Предмет пружа савремена сазнања из области одрживе заштите од великих вода  и разним инвестиционим и неинвестиционим мерама управљања поплавама. Упознаје полазнике курса са хидролошким методама анализе настанка поплава и савременим хидрауличким методама  за процену криве протока у кориту за велику воду и прорачуне простирања поплавних таласа, са утицајем вегетације на отпоре течењу у кориту за велику воду, као и са савременим приступом картирања плавних подручја, штета и ризика. У оквиру предмета је предвиђено и стицање искуства у коришћењу савремених софтверских алата за моделирање природних процеса везаних за појаву великих вода, као и за предузимања одређених мера заштите од штетног дејства поплава по становништво, материјална добра и животну средину.

На овом курсу, студенти ће се упознати са нумеричким методама које се користе у хидротехници. Циљ курса је оспособљавање студената за примену нумеричких метода и коришћење готових софтверских решења у практичним проблема у хидротехници.

II semestar osnovnih akademskih studija GRF - izborni predmet 
 
Nastavni profesor:
prof. dr. Miloš Kovačević
 
Asistenti: 
Đorđe Nedeljković
Marija Petronijević
Dušan Isailović
Računarsko crtanje u građevinarstvu
I semestar osnovnih akademskih studija - izborni predmet 
 
Nastavu drže:
Đorđe Nedeljković
Marija Petronijević
Dušan Isailović