Kurs je namenjen studentima Građevinskog Fakulteta kao pomoć pri pohađanju nastave.

Kurs je namenjen studentima koji prate Predmet PRIMENA RAČUNARA U PROJEKTOVANJU KONSTRUKCIJA na Građevinskom Fakultetu. Na kursu se studenti upoznaju sa specifičnostima primene računara u analizi konstrukcija, grafičkim interfejsima, problemima u numeričkom modeliranju konstrukcija i analizi rezultata.

Predmet na studijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Предмет пружа савремена сазнања из области одрживе заштите од великих вода  и разним инвестиционим и неинвестиционим мерама управљања поплавама. Упознаје полазнике курса са хидролошким методама анализе настанка поплава и савременим хидрауличким методама  за процену криве протока у кориту за велику воду и прорачуне простирања поплавних таласа, са утицајем вегетације на отпоре течењу у кориту за велику воду, као и са савременим приступом картирања плавних подручја, штета и ризика. У оквиру предмета је предвиђено и стицање искуства у коришћењу савремених софтверских алата за моделирање природних процеса везаних за појаву великих вода, као и за предузимања одређених мера заштите од штетног дејства поплава по становништво, материјална добра и животну средину.

На овом курсу, студенти ће се упознати са нумеричким методама које се користе у хидротехници. Циљ курса је оспособљавање студената за примену нумеричких метода и коришћење готових софтверских решења у практичним проблема у хидротехници.

Научни метод учења техничке физике (Learning by discovery)

II semestar osnovnih akademskih studija GRF - izborni predmet 
 
Nastavni profesor:
prof. dr. Miloš Kovačević
 
Asistenti: 
Đorđe Nedeljković
Marija Petronijević
Dušan Isailović
Računarsko crtanje u građevinarstvu
I semestar osnovnih akademskih studija - izborni predmet 
 
Nastavu drže:
Đorđe Nedeljković
Marija Petronijević
Dušan Isailović