Predmet Engleski jezik je kurs opšteg jezika na prvoj godini osnovnih akademskih studija. Fond časova je 3+0.

Fakultet raspolaže sa svim potrebnim materijalnim i kadrovskim kapacitetima za realizovanje nastave za sticanje sledećih sportskih zvanja: trener u sportu, instruktor u sportu, organizator sportske rekreacije, organizator sportskog poslovanja, menadžer u sportu, sportski posrednik, sportski vodič, sportski spasilac, sportski dokumentalista, novinar u sportu i sportski propagandista.

Programi stručnog osposobljavanja, priroritetno su namenjeni: licima koja obavljaju stručneposlove u sportu i rekreaciji duži niz godina, a pri tom ne poseduju odgovarajući stepen stručne osposobljenosti; sportisitima nacionalnog nivoa, koji pri završetku sportske karijere žele da se stručno osposobe i time steknu pravo na licencu i stručni radu u sportu; istaknutim vrhunskim sportistima, čime Fakultet podržava njihovo osposobljavanje za profesionalnu karijeru, nakon završetka sportske karijere.

Celokupni nastavni sadržaj stručnog osposobljavanja sistematizovan je u delove – nastavne blokove (nastavne celine) i predmetne sadržaje po autentičnom pristupu koji je zasnovan na višegodišnjem iskustvu Fakulteta u prostoru obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja kadrova za rad u sportu i rekreaciji. Distribucija časova i nastavne građe u potpunosti odgovara normativima Ministarstva omladine i sporta

Ovi programi su usklađeni sa Zakonom o sportu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 24/11) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS br. 7/2013 od 23.01.2013.) koji se primenjuje od 31.12.2013. godine.

Predmet na drugoj godini doktorskih studija (Fundamentalne metode istraživanja humane lokomocije)